Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 08/01/2017

Welcome to the Carapelli Group website at www.carapelli.be van Carapelli Group (de ‘website’) die Carapelli SOC.COOP.AND (’Carapelli’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) je als gebruiker ter beschikking stelt. Deze gebruiksvoorwaarden (de ‘voorwaarden’) reglementeren je toegang tot en gebruik van de website.

  1. Kennisgeving en toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de website stem je in met deze voorwaarden, inclusief ons privacybeleid, en ga je ermee akkoord om wettelijk eraan gebonden te zijn en je eraan te houden. Als je niet met de voorwaarden akkoord gaat, mag je de website niet gebruiken.

Kijk deze voorwaarden regelmatig na, want we kunnen ze af en toe wijzigen. Wij brengen je van wezenlijke wijzigingen in deze voorwaarden op de hoogte op een manier die met de aard van de wijziging overeenkomt. Als je de website blijft gebruiken nadat we gewijzigde voorwaarden gepubliceerd hebben, betekent dat dat je met de gewijzigde voorwaarden instemt. Heb je vragen over deze voorwaarden, stel ze dan via e-mail op responsablesLOPD@deoleo.com.

  1. Beschikbaarheid van de website

De website wordt zoals hieronder beschreven gratis aan bevoegde gebruikers aangeboden. Wij behouden het recht om de website op elk moment en om welke reden dan ook te annuleren, te onderbreken of stop te zetten.

  1. Website aangeboden zoals ze is

Hoewel we ernaar streven om de meest nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, ontlenen we deze informatie soms aan externe bronnen en kunnen we dus niet altijd garanderen dat ze juist is. Wij doen geen verklaringen en geven geen garanties in verband met de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie op de website.

  1. Bevoegde gebruikers

De website is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 13 jaar en wij verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als je jonger dan 13 jaar bent, ben je niet bevoegd om de website te gebruiken en mag je ons geen informatie over jezelf sturen.

  1. Intellectuele eigendom

Alle rechten op de inhoud van de website zijn van ons of werden ons in licentie gegeven. Delen van de website worden beschermd door octrooien, auteursrechten, handelsmerken en andere wetten en wij behouden alle rechten in verband met de inhoud van de website. Gebruikers van de website mogen de inhoud van de website enkel en alleen voor privégebruik gebruiken, visualiseren, afdrukken of downloaden en moeten dit dan volgens de wet doen. Je mag geen inhoud op de website communiceren, verspreiden of anderszins gebruiken voor commerciële of lucratieve doeleinden. Als je een deel van de inhoud van de website wilt gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot materialen die door handelsmerken of auteursrechten beschermd zijn, moet je daarvoor schriftelijke toestemming van de eigenaar van die inhoud vragen. Geen antwoord staat in geen enkel geval voor een toestemming.

  1. Beleid inzake links

De website kan links naar websites van derden bevatten. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites van derden en wij doen geen verklaringen of geven geen garanties in verband met de inhoud van deze websites. Het feit dat er op de website een link aangeboden wordt, impliceert geen enkele relatie met of goedkeuring van de derde die die website aanbiedt.

Je mag de inhoud van deze website niet op een andere website gebruiken en geen metatags of andere verborgen tests gebruiken die een van onze handelsmerken of auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten.

Je mag een link naar onze website publiceren op voorwaarde dat de link te goeder trouw geplaatst wordt en niet beledigend is. Links naar de website moeten altijd in een nieuw browservenster geopend worden. Je mag geen links naar onze website publiceren op websites met inhoud die lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch, bedreigend voor de privacy of publiciteitsrechten, grof, illegaal of anderszins aanstootgevend is, of de link plaatsen op een manier die impliceert dat wij de site of activiteiten van een andere partij sponsoren, aanbevelen of goedkeuren. Veder mag je geen strafbaar feit plegen of aanmoedigen, de rechten van een partij schenden of anderszins aanleiding geven tot aansprakelijkheid of de wet- of regelgeving overtreden.

Als je een link naar onze website wilt publiceren, laat het ons dan via e-mail weten op responsablesLOPD@deoleo.com.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

Carapelli en zijn managers, directeurs, werknemers en vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor claims van welke aard dan ook vanwege verliezen of letsels als gevolg van of in verband met (i) fouten, weglatingen, onderbrekingen of onjuistheden op de website; (ii) diensten of materialen die via de website beschikbaar zijn; (iii) gedrag van derden op onze website; of (iv) schendingen door jou van bepalingen in deze voorwaarden.

Wij en onze managers, directeurs, werknemers of vertegenwoordigers zijn in geen geval verantwoordelijk voor rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige, resulterende, speciale, straffende of exemplarische schade als gevolg van of in verband met je gebruik van onze website, ongeacht de theorie van aansprakelijkheid. Sommige rechtsgebieden staan voor bepaalde soorten schade geen beperking van aansprakelijkheid toe, dus deze beperkingen zijn mogelijk niet op jou van toepassing.

  1. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord om Carapelli en zijn managers, directeurs, werknemers en vertegenwoordigers te vrijwaren van aansprakelijkheden, verliezen, schade en kosten, inclusief advocaten- en gerechtskosten, die samenhangen met of voortvloeien uit schending door jou van deze voorwaarden. Wij behouden het recht om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op te nemen van elke zaak waarvoor we recht op een schadevergoeding hebben. Je gaat ermee akkoord om ons alle medewerking te verlenen die wij redelijkerwijs vragen.

  1. Beëindiging

Wij behouden het recht om je op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot de website te ontzeggen, met inbegrip van schending door jou van deze voorwaarden.

  1. Algemeen

Deze voorwaarden (het privacybeleid inbegrepen) vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons en vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten in verband met het onderwerp van deze voorwaarden.

Als een rechtbank bepaalt dat een bepaling in deze voorwaarden om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, wordt die bepaling verwijderd en blijven de overige bepalingen uitvoerbaar voor zover de wet dat toelaat.

Een verklaring van afstand van een schending of verzuim onder deze voorwaarden wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende schending of verzuim.

De titels, bijschriften of sectietitels in deze voorwaarden worden voor het gemak gebruikt en zijn niet bedoeld om het toepassingsgebied, de betekenis of de bedoeling van bepalingen in deze voorwaarden te reglementeren, beperken, wijzigen of anderszins te beïnvloeden, noch mogen eraan rechtsgevolgen worden gegeven.

Heb je vragen over deze voorwaarden of ons privacybeleid, stel ze ons dan via e-mail op responsablesLOPD@deoleo.com.