Juridische kennisgeving

  1. Contactgegevens van de Beheerder
  • Identiteit: DEOLEO GLOBAL S.A.U. · Fiscaal identificatienummer: A-88465802· Officieel geregistreerd adres en handelsregister: Geregistreerd adres op ctra. N-IV, Km 388, Alcolea (Córdoba). Handelsregister van Córdoba, deel 2702, blad 81 en pagina CO-40600· Postadres: Parque Empresarial Rivas Futura. Calle Marie Curie, 7, 4ª. Edificio Beta 28521 – RIVAS VACIAMADRID (MADRID)· Tel.:(+34) 91 558 95 05

 

  1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website door derden betekent dat ze als Gebruikers worden beschouwd en impliceert de volledige aanvaarding door deze Gebruikers van elk van de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen. DEOLEO kan via haar website informatie aanbieden over producten die mogelijk onderworpen zijn aan hun eigen specifieke voorwaarden die, naargelang het geval, deze voorwaarden kunnen vervangen, aanvullen en/of wijzigen. De Gebruiker moet zich in elk specifiek geval altijd over deze voorwaarden informeren.

  1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

DEOLEO behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van deze website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te ontwikkelen of bij te werken. De gebruiker is automatisch verplicht zich te houden aan de Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat hij de website bezoekt, dus hij dient deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

  1. Correct gebruik van de website

De gebruiker verbindt zich ertoe de website, de inhoud en de diensten ervan te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze Gebruiksvoorwaarden, de goede zeden en de openbare orde. De Gebruiker is verplicht om de website of de diensten die via deze website worden aangeboden niet te gebruiken voor doeleinden of handelingen die illegaal zijn of in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, of die schadelijk zijn voor de belangen of rechten van derden, of die op welke manier dan ook de website of de diensten ervan zouden kunnen beschadigen, onmogelijk maken of aantasten, of normaal gebruik van de website door andere Gebruikers zouden kunnen verhinderen. De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de gegevens, programma’s of elektronische of andere documenten op de website van DEOLEO op geen enkele manier te vernietigen, wijzigen, uitschakelen of beschadigen. De Gebruiker verbindt zich ertoe de toegang van andere Gebruikers tot de dienst niet te belemmeren door het massale verbruik van computermiddelen waarmee DEOLEO zijn diensten levert, of om acties uit te voeren die deze systemen zouden kunnen beschadigen, onderbreken of fouten veroorzaken in deze systemen. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van programma’s, virussen, macro’s, applets, ActiveX-besturingselementen of enig ander soort logisch apparaat of reeks tekens die enige vorm van wijziging veroorzaken of kunnen veroorzaken in de IT-systemen van DEOLEO of derden.

  1. Intellectuele eigendom

DEOLEO biedt via zijn webpagina inhoud aan met betrekking tot haar activiteit en diensten, louter ter informatie. DEOLEO is niet aansprakelijk voor de producten, inhoud en diensten van andere websites die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen worden gelinkt aan de website van DEOLEO, en behoudt zich het recht voor om de toegang tot of de inhoud van haar website te wijzigen, te beperken of te annuleren wanneer zij dit geschikt acht, en is niet aansprakelijk voor mogelijke verschillen die er zouden kunnen zijn tussen de gedrukte versie van documenten en de elektronische versie daarvan.

DEOLEO verbiedt, tenzij het schriftelijk is toegestaan, de reproductie, het kopiëren, het gebruik, de commercialisering of enige andere activiteit met betrekking tot de inhoud van haar webpagina’s.

Toegang tot deze website is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers. Toegang tot en browsen door deze website houdt in dat de gebruikers de wettelijke waarschuwingen, bepalingen en gebruiksvoorwaarden die erin vervat zijn, accepteren en ervan op de hoogte zijn. Deze website mag niet worden aangepast of gewijzigd. DEOLEO behoudt zich echter de bevoegdheid voor om op elk moment de wijzigingen en aanpassingen aan te brengen die zij toepasselijk acht, en kan deze bevoegdheid op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing aanwenden.

  1. Inhoud:

DEOLEO stelt alles in het werk om eventuele fouten in de inhoud van deze website te vermijden. DEOLEO geeft geen garantie of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die zouden kunnen ontstaan door de inhoud van derden die op deze website zou kunnen verschijnen.

DEOLEO aanvaardt geen aansprakelijkheid en garandeert niet dat de toegang tot deze website ononderbroken of foutloos zal zijn. DEOLEO aanvaardt evenmin aansprakelijkheid en garandeert evenmin dat de inhoud of software waartoe via deze website toegang kan worden verkregen, foutloos is of geen schade zal veroorzaken. DEOLEO is in geen geval aansprakelijk voor verlies, schade of nadeel van welke aard dan ook dat voortvloeit uit de toegang tot en het gebruik van de webpagina, inclusief maar niet beperkt tot het bestaan van virussen. DEOLEO is niet aansprakelijk voor de schade die aan gebruikers kan worden toegebracht als gevolg van het inadequaat gebruik van deze website.

  1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Elke ongelijkheid of klacht die kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden wordt beheerst door de Spaanse wetgeving en is onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en hoven van Madrid, tenzij een andere rechtbank of hof overeenkomstig met de vestiging van de consument van toepassing is in het geval van consumentenrechtszaken.