Privacybeleid.

Ons privacybeleid hieronder (hierna “online privacybeleid” of “beleid” genoemd) is van toepassing op het webplatform https://carapelli.be/ (hierna, het Platform genoemd), als eigendom van DEOLEO GLOBAL, S.A.U. (hierna “DEOLEO” of “wij”genoemd) met hoofdzetel in Rivas-Vaciamadrid (Madrid), calle Marie Curie 7, Edificio Beta (Parque Empresarial Rivas Futura), met fiscaal identificatienummer A-88465802, geregistreerd in het handelsregister van Córdoba, deel 2702, blad 81, pagina CO-40600.

 

GELIEVE ENKELE MINUTEN DE TIJD TE NEMEN OM ONS PRIVACYBELEID TE LEZEN, HET ZAL NIET VEEL TIJD IN BESLAG NEMEN. MET DIT PRIVACYBELEID WILLEN WE EENVOUDIG, DUIDELIJK EN TRANSPARANT UITLEGGEN HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN EN UW RECHTEN BESCHERMEN. UW VEILIGHEID EN DEZE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ZIJN VAN GROOT BELANG VOOR DEOLEO EN WE NEMEN DE BESCHERMING ERVAN HEEL ERNSTIG.

 

 1. OP WIE IS DIT BELEID VAN TOEPASSING?

 

Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van het platform, ongeacht of ze daadwerkelijk klanten zijn van DEOLEO of niet, (hierna en zonder onderscheid “gebruike” of “gebruikers” genoemd) die als natuurlijke personen beschouwd worden. Als we naar persoonlijke gegevens verwijzen, bedoelen we alle soorten informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Als u al klant bent van DEOLEO en een contract met ons hebt ondertekend, moet u ook de informatie raadplegen over onze specifieke Privacyvoorwaarden die daarin zijn opgenomen.

 

 1. WIE IS DE BEHEERDER VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ALS U OP ONS WEBPLATFORM NAVIGEERT OF ER GEBRUIK VAN MAAKT?

 

Wij zijn de beheerders van uw persoonlijke gegevens, namelijk:

 

 

 

 

Volledige naam van het Bedrijf: DEOLEO GLOBAL, S.A.U.

Geregistreerd kantoor: Ctra. N-IV, Km 388, Alcolea (Córdoba)

Fysieke locatie/hoofdzetel: Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Calle Marie Curie 7, Edificio Beta (Parque Empresarial Rivas Futura), Spanje

E-mailadres: rgpd@deoleo.com

U kan problemen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens melden via volgend e-mailadres: rgpd@deoleo.com

 1. WIE IS DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING?

 

CARAPELLI heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Gebruikers kunnen onze FG contacteren via onderstaande contactgegevens:

 

Postadres: C/ Marie Curie, 7, Edificio Beta (Parque Empresarial Rivas Futura), 28521, Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

E-mailadres: rgpd@deoleo.com

 

 1. WELK TYPE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk omdat het u in staat stelt om toegang te krijgen tot de inhoud en/of functies van het Platform of om informatie te ontvangen of om te worden voorzien van de diensten die daarin geregeld zijn, indien u dat wenst. In dit verband handhaven we een vaste verbintenis om uw persoonlijke gegevens op een wettelijke en consistente manier te verwerken, in overeenstemming met de principes en wettelijke verplichtingen die zijn uiteengezet in de huidige Bepalingen inzake de Bescherming van Persoonlijke Gegevens.

 

Wanneer u op ons Platform browst, moet u zich bewust zijn van de cookies die op uw dataterminal of apparaat zijn geïnstalleerd, aangezien dit de verwerking van uw persoonlijke gegevens inhoudt, naargelang de classificatie van de gerapporteerde cookies en hun specifieke doeleinden (zie ons Cookiebeleid). Wanneer u ons Platform voor de eerste keer bezoekt, verschijnt een cookiebanner met twee verschillende opties waarvan u er een kan selecteren. Deze opties bestaan uit (1) het accepteren van het gebruik van alle cookies die op ons Platform worden gehanteerd of (2) het selecteren van de cookies die u in uw browser wilt installeren door op ‘Configureren’ te klikken en ze handmatig te selecteren en te accepteren. Door een van de opties van de cookiebanner te selecteren, geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van de door u geselecteerde cookies. Bovendien bevat de banner een link naar dit Beleid en ons Cookiebeleid, waar u de volledige informatie kunt vinden over Cookies die op ons Platform worden gebruikt en hoe u het gebruik van die Cookies in uw browser kunt configureren of verwijderen.

 

 1. WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

 

De persoonlijke gegevens die u ons versterkt, worden verwerkt voor de specifieke doeleinden die worden uiteengezet in dit Privacybeleid en, waar van toepassing, in de verschillende gegevensformulieren die daarin zijn opgenomen. In dit verband dient de verzameling van gegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Het voor u mogelijk maken om op ons Platform te browsen, waardoor u toegang krijgt tot de informatie en inhoud die daarin is opgenomen;
 • Uw verzoeken of claims behandelen, naargelang de formulieren of claims die u ons toestuurt;
 • Vragen of opmerkingen over onze diensten verduidelijken op een vlotte en efficiënte manier, via de verschillende kanalen die hiervoor beschikbaar zijn (e-mail, telefoon, chat, etc.);
 • Uw gebruikersregistratie toestaan en beheren, indien gewenst. U kunt zich, wanneer u dat wilt, uitschrijven voor een dergelijke registratie door te schrijven naarrgpd@deoleo.com.
 • Gebruik toestaan dat is gekoppeld aan de cookies van het Platform, zoals beschreven in ons Cookiebeleid;
 • Als u het gebruik van cookies op het Platform accepteert door onze cookiebanner te accepteren, accepteert u dus dat u onderworpen bent aan de doeleinden die verband houden met de verschillende geaccepteerde cookies. U kunt het gebruik van cookies op elk gewenst moment configureren, aangezien u het recht heeft om uw toestemming voor de doeleinden die verband houden met cookies, in te trekken.
 • Het nemen van zoveel mogelijk toepasselijke beschermingsmaatregelen, in overeenstemming met de huidige wettelijke bepalingen, inclusief de mogelijke anonimisering van uw persoonlijke gegevens, wat wordt gedaan door de technieken toe te passen die hiervoor beschikbaar zijn. Daarom kunnen in bepaalde gevallen ook anonimiserings- en pseudonimiseringsprocessen worden uitgevoerd om het hoogste niveau van bescherming van persoonlijke gegevens te bieden;
 • Het toepassen van de relevante beveiligings-, technische en/of organisatorische maatregelen op uw persoonlijke gegevens, met het oog op het voorkomen van bestaande risico’s op elk moment, inclusief het pseudonimiseren of versleutelen van uw persoonlijke gegevens via ons Platform.

 

 1. WELKE BASIS HEBBEN WE OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS RECHTMATIG TE VERWERKEN?

 

Verwerkingsdoeleinden Basis voor rechtmatige verwerking
U de mogelijkheid bieden om op ons Platform te browsen, waardoor u toegang krijgt tot de informatie en inhoud die het bevat. Uw toestemming en, indien dit het geval is, de behartiging van een gerechtvaardigd belang, of dit nu van onszelf of van derden is, in verband met het adequate beheer, onderhoud, uitvoering en evolutie van het platform, de tools, het netwerk en de bijbehorende informatiesystemen die een goede werking ervan mogelijk maken, evenals de functies die erin zijn vervat, toegang tot de inhoud en diensten ervan, en de algemene beveiliging van het voornoemde.
Uw verzoeken of claims behandelen, naargelang de formulieren of claims die u ons toestuurt;

 

Uw toestemming.
Vragen of opmerkingen over onze diensten verduidelijken op een vlotte en efficiënte manier Uw toestemming en, indien dit het geval is, het uitvoeren van precontractuele maatregelen op verzoek van de gebruiker/belanghebbende.
Uw gebruikersregistratie toestaan en beheren, indien gewenst. Uw toestemming.
Als u de cookies op ons Platform accepteert door onze cookiebanner te accepteren, accepteert u dus de uitvoering van verwerkingsprocessen die daarmee verband houden. Uw toestemming.
Zoveel mogelijk toepasselijke beschermingsmaatregelen treffen, in overeenstemming met de huidige wettelijke bepalingen, met inbegrip van de pseudonimisering of anonimisering van uw persoonlijke gegevens via ons platform Naleving van de wettelijke verplichtingen uiteengezet in VERORDENING (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en over het vrije verkeer van die gegevens, en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG“).

In het geval van het verwerken van gegevens die zijn ontworpen om de bescherming van het platform, het web en de bijbehorende informatiesystemen te garanderen, wordt dit, waar van toepassing, gedaan om de rechtmatige belangen van DEOLEO of, waar van toepassing, van een derde partij te behartigen (Grond 49 van de AVG).

De relevante beveiligings-, technische en/of organisatorische maatregelen toepassen op uw persoonlijke gegevens met een focus op het bestaande risico op elk moment Naleving van de wettelijke verplichtingen uiteengezet in VERORDENING (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en over het vrije verkeer van die gegevens, en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG“)

In het geval van het verwerken van gegevens die zijn ontworpen om de bescherming van het platform, het web en de bijbehorende informatiesystemen te garanderen, wordt dit, waar van toepassing, gedaan om de rechtmatige belangen van DEOLEO of, waar van toepassing, van een derde partij te behartigen (Grond 49 van de AVG).

 

Wanneer u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, met de bovengenoemde rechtmatige basis voor verwerking, herinneren wij u eraan dat u het recht heeft om uw toestemming te allen tijde kosteloos in te trekken door eenvoudig een e-mail te sturen naar rgpd@deoleo.com.

 

 1. HOELANG WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAARD?

 

 

Persoonlijke gegevens in verband met de vermelde verwerkingsdoeleinden Bewaringstermijnen of -criteria van persoonlijke gegevens
Gegevens in verband met de navigatie van de gebruiker doorheen ons platform -Over het algemeen worden uw gegevens in dit geval bewaard gedurende de tijd die nodig is om u in staat te stellen correct te navigeren en gebruik te maken van ons webplatform en de inhoud die daarin is opgenomen, waartoe u toegang hebt;

 

-Met betrekking tot de gegevens die verband houden met uw browse-profiel, en in het bijzonder voor analytische cookies, waarvan u het gebruik hebt geaccepteerd en zoals beschreven in het Cookiebeleid van DEOLEO, verwijzen we u naar de sectie over de duur van deze cookies (zie ons Cookiebeleid).

Uw verzoeken of claims behandelen, naargelang de formulieren of claims die u ons toestuurt. -De tijd die nodig is om correct te reageren op uw verzoeken en/of specifieke claims per geval.
Vragen of opmerkingen over onze diensten verduidelijken op een vlotte en efficiënte manier De tijd die strikt nodig is om de bovengenoemde verzoeken en/of specifieke claims op te lossen of te verwerken.
Informatie ontvangen over activiteiten, evenementen, voordelen, promoties of andere informatie die voor u interessant kan zijn, met inbegrip van reclame of promotionele informatie die verband houdt met de activiteiten die worden uitgevoerd door de entiteiten die deel uitmaken van de CARAPELLI Group.    Tot het moment dat u uw recht uitoefent om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor reclame- en/of promotionele doeleinden in te trekken of, indien dat het geval is, bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden in het kader van direct marketing.
Uw gebruikersregistratie toestaan en beheren, indien gewenst. -Totdat u de daadwerkelijke intrekking van uw registratie aanvraagt. Als u een klant van DEOLEO bent, kunnen de bewaartermijnen van persoonlijke gegevens in deze gevallen worden toegepast zoals hieronder aangegeven.
Zoveel mogelijk toepasselijke beschermingsmaatregelen treffen, in overeenstemming met de huidige wettelijke bepalingen. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt, met inbegrip van de opslag van dergelijke gegevens voor de wettelijke voorwaarden die zijn uiteengezet, ongeacht de rechtmatige basis voor verwerking voor gebruik door DEOLEO.
De relevante beveiligings-, technische en/of organisatorische maatregelen toepassen op uw persoonlijke gegevens met het oog op het voorkomen van bestaande risico’s op elk moment. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt, met inbegrip van de opslag van dergelijke gegevens voor de wettelijke voorwaarden die zijn uiteengezet, ongeacht de rechtmatige basis voor verwerking voor gebruik door DEOLEO.

 

In ieder geval, en niettegenstaande het voorgaande, wordt de gebruiker ook geïnformeerd over het volgende:

 • In overeenstemming met de huidige wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, kan het Bedrijf, in elke kwestie met betrekking tot de correcte verwerking van persoonlijke informatie door DEOLEO, deze informatie ook veilig opslaan gedurende drie jaar vanaf de verzameling ervan (verjaringstermijn voor inbreuken op dit gebied);

 

 • Wat betreft de bewaartermijn van cookies, wordt de gebruiker aangeraden om ons Cookiebeleid te raadplegen (zie de sectie over de duur van cookies);

 

 • In het algemeen, wanneer de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor ze werden verzameld, worden de voornoemde gegevens geblokkeerd en blijven ze alleen beschikbaar voor de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de mogelijke bepaling van wettelijke verantwoordelijkheden tijdens de verwerking ervan, altijd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de voornoemde gegevens kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Na het verstrijken van de overeenkomstige wettelijke termijnen, in het geval van blokkering van de gegevens, worden de relevante persoonlijke gegevens gewist in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, en kunnen ze, indien van toepassing, ook veilig worden geanonimiseerd door DEOLEO (geanonimiseerde/niet-persoonlijke gegevens).

 

 

 1. WAT ZIJN DE GEVOLGEN ALS U ONS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET VERSTREKT?

 

We proberen de minimale hoeveelheid essentiële informatie op te vragen of te gebruiken bij het verwerken van persoonlijke gegevens, zoals nodig kan zijn om de doeleinden van onze bedrijfsdoelstelling en -doeleinden uit te voeren. Dit alles in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Als u uw persoonlijke gegevens echter niet verstrekt, kan dit leiden tot de onmogelijkheid om: 1) onze website correct te gebruiken (niet accepteren van technische of sessiecookies); 2) toegang te krijgen tot bepaalde inhoud of diensten; 3) uw verzoeken of specifieke claims te verwerken (bijvoorbeeld omwille van het ontbreken van informatie of het onvoldoende invullen van het overeenkomstige formulier of aanvraag).

De informatie en persoonlijke gegevens die u, naargelang het geval, verstrekt, moeten in ieder geval:

 • Voldoende zijn, hoewel aangepast, beperkt en evenredig aan de rechtmatige doeleinden voor de verwerking die per geval worden vermeld, met het grootste respect voor de principes van het beperken van de doeleinden en van minimalisering van persoonlijke gegevens;
 • Nauwkeurig, actueel en authentiek zijn, om de identiteit, de rechtsbevoegdheid en, waar van toepassing, de vertegenwoordiging adequaat te kunnen verifiëren, en om per geval de gegevensverwerking te kunnen scheiden om deze af te stemmen op uw specifieke behoeften en uw huidige situatie. Dit gebeurt volgens de principes van de nauwkeurigheid van persoonlijke gegevens.

 

Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor alle gegevens en persoonlijke informatie die zij aan de Client verstrekken, binnen het platform en, waar van toepassing, voor gevraagde of gecontracteerde diensten.

 

 1. DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET DERDEN?

 

Over het algemeen verkopen, bieden of delen we uw gegevens niet met derden. Desalniettemin kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met andere bedrijven in de Bedrijvengroep (https://deoleo.com/liderazgo-global/) waartoe DEOLEO behoort voor puur interne en administratieve doeleinden in overeenstemming met de bepalingen van Grond 48 van de AVG.

Als u eerder de mededeling van uw persoonlijke gegevens aan de andere entiteiten van de DEOLEO Group (https://deoleo.com/liderazgo-global/) hebt geaccepteerd om informatie te ontvangen over de activiteiten, evenementen, voordelen, promoties of andere informatie die voor u interessant kan zijn, met inbegrip van reclame of promotionele informatie die verband houdt met de activiteiten die door dergelijke entiteiten worden uitgevoerd, zal een dergelijke mededeling van uw persoonlijke gegevens aan hen worden gedaan. U kunt uw toestemming voor dit doeleind op elk moment intrekken, maar dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan een dergelijke intrekking in overeenstemming met de AVG.

Het is eveneens mogelijk dat bepaalde derde partijen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens bij het uitvoeren van de diensten die zij aan DEOLEO verlenen. Bijvoorbeeld in het geval van derdepartijcookies die op het platform worden toegepast (zie ons Cookiebeleid).

DEOLEO heeft verschillende verwerkers van persoonlijke gegevens onder zijn toezicht, en handelend als vertrouwde aanbieders, hebben zij enkel toegang tot de bovengenoemde gegevens op een strikt noodzakelijke basis voor de levering van de met hen gecontracteerde diensten. Dergelijke verwerkers van persoonlijke gegevens werken onder een servicecontract dat voldoet aan de voorwaarden, bepalingen en garanties uiteengezet in Artikel 28 van de AVG, waarbij DEOLEO de controles, inspecties en overeenkomstige audits op dit gebied uitvoert om te verifiëren dat de bovengenoemde verwerkers zich strikt houden aan de contracten die hiervoor zijn ondertekend en aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

 1. WORDEN ER INTERNATIONALE OVERDRACHTEN UITGEVOERD VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 

We informeren dat u dat er in het algemeen geen internationale overdrachten van uw persoonlijke gegevens verwacht worden, en DEOLEO hanteert de nodige maatregelen en garanties op dit gebied in overeenstemming met de huidige wettelijke bepalingen inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

Niettegenstaande het voorgaande, informeert ons Cookiebeleid u over mogelijke internationale overdrachten van persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de diensten die door bepaalde bedrijven worden verleend (derdepartijcookies). Alle internationale overdrachten zijn volledig gegarandeerd volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen (zie ons Cookiebeleid).

 

 1. WELKE RECHTEN HEEFT U, WAT BETEKENEN ZE EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?

 

 

Uw rechten Wat betekenen ze? Hoe kunnen ze worden uitgeoefend?
Recht op informatie

 

 

Het recht om door DEOLEO te worden voorzien van de juiste informatie, zowel wanneer uw persoonlijke gegevens zijn verzameld (ongeacht of deze van u of via een derde partij verkregen zijn) als later met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U beslist over uw persoonlijke informatie. Raadpleeg Artikelen 12 tot 14 van de AVG. DEOLEO streeft ernaar u alle nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Artikelen 12 tot 14 van de AVG. Als u echter vragen of twijfels heeft over ons privacy- en cookiebeleid, aarzel dan niet om ons te contacteren via: rgpd@deoleo.com en we zullen uw bijkomend verzoek om informatie behandelen.
Recht op toegang Het recht om van DEOLEO bevestiging te krijgen of uw persoonlijke gegevens al dan niet worden verwerkt, en essentiële informatie met betrekking tot dergelijke verwerking (Artikel 15 van de AVG), evenals om een kopie te verkrijgen van de persoonlijke gegevens die worden verwerkt. Richt een bericht schriftelijk via e-mail naar rgpd@deoleo.com met de referentie “Uitoefening van rechten” met uw e-mail van registratie in bijlage en, indien nodig, een kopie van uw nationaal identiteitsbewijs of gelijkwaardig identificatiedocument (paspoort, NIE etc.) om uw identiteit te bewijzen.
Recht op rechtzetting Recht op onmiddellijke rechtzetting van uw persoonlijke gegevens door DEOLEO overeenkomstig Artikel 16 van de AVG. Richt een bericht schriftelijk via e-mail naar rgpd@deoleo.com met de referentie “Uitoefening van rechten” met uw e-mail van registratie in bijlage en, indien nodig, een kopie van uw nationaal identiteitsbewijs of gelijkwaardig identificatiedocument (paspoort, NIE etc.) om uw identiteit te bewijzen.
Recht op verwijdering Recht op onmiddellijke rechtzetting van uw persoonlijke gegevens door DEOLEO overeenkomstig Artikel 17 van de AVG. Richt een bericht schriftelijk via e-mail naar rgpd@deoleo.com met de referentie “Uitoefening van rechten” met uw e-mail van registratie in bijlage en, indien nodig, een kopie van uw nationaal identiteitsbewijs of gelijkwaardig identificatiedocument (paspoort, NIE etc.) om uw identiteit te bewijzen.

 

Recht op een beperking van verwerking Het recht om een beperking van verwerking van uw gegevens te bekomen van DEOLEO, indien:

-De nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens beïnvloed wordt, gedurende een termijn waarin DEOLEO de juistheid ervan kan verifiëren.

-De verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is en u bezwaar maakt tegen de annulering ervan (en in de plaats om een beperking daarvan vraagt).

 

-DEOLEO uw persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar u deze wel nodig heeft om een claim te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

 

De uitvoering daarvan is beperkt tot wat uiteengezet is in Artikel 18 van de AVG.

Richt een bericht schriftelijk via e-mail naar rgpd@deoleo.com met de referentie “Uitoefening van rechten” met uw e-mail van registratie in bijlage en, indien nodig, een kopie van uw nationaal identiteitsbewijs of gelijkwaardig identificatiedocument (paspoort, NIE etc.) om uw identiteit te bewijzen.

 

Recht op overdraagbaarheid van persoonlijke gegevens Recht om alle persoonlijke gegevens te ontvangen die op u betrekking hebben en die u ons in een gestructureerde vorm hebt verstrekt, voor algemeen gebruik en systematisch lezen of om ze, indien technisch mogelijk, door te sturen naar een andere beheerder overeenkomstig de bepalingen van Artikel 20 van de AVG. Richt een bericht schriftelijk via e-mail naar rgpd@deoleo.com met de referentie “Uitoefening van rechten” met uw e-mail van registratie in bijlage en, indien nodig, een kopie van uw nationaal identiteitsbewijs of gelijkwaardig identificatiedocument (paspoort, NIE etc.) om uw identiteit te bewijzen.

 

Recht op bezwaar Recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van profilering, indien dit gebaseerd is op de beantwoording aan de rechtmatige belangen van DEOLEO of een derde partij zoals beschreven in Artikel 21 van de AVG. Richt een bericht schriftelijk via e-mail naar rgpd@deoleo.com met de referentie “Uitoefening van rechten” met uw e-mail van registratie in bijlage en, indien nodig, een kopie van uw nationaal identiteitsbewijs of gelijkwaardig identificatiedocument (paspoort, NIE etc.) om uw identiteit te bewijzen.

 

Recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering) Het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen heeft of op een vergelijkbare manier aanzienlijke gevolgen voor u heeft, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 22 van de AVG. Richt een bericht schriftelijk via e-mail naar rgpd@deoleo.com met de referentie “Uitoefening van rechten” met uw e-mail van registratie in bijlage en, indien nodig, een kopie van uw nationaal identiteitsbewijs of gelijkwaardig identificatiedocument (paspoort, NIE etc.) om uw identiteit te bewijzen.
Recht om de gegeven toestemming in te trekken U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die door de Client is uitgevoerd op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan. U deelt dit mee door een e-mail te sturen naar: rgpd@deoleo.comzodat uw recht naar behoren kan worden geïmplementeerd, zoals uiteengezet in de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Recht om een claim in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit Er is een mogelijkheid om een beroep te doen op de controlerende autoriteit in het geval u van mening bent dat uw rechten op de bescherming van persoonlijke gegevens zijn geschonden (Artikelen 13 en 14 van de AVG) We raden u aan om, voordat u een klacht of claim indient bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, contact op te nemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming om de specifieke situatie te analyseren en, indien nodig, te proberen een effectieve en minnelijke oplossing te vinden.

 

 1. ZIJN ER MAATREGELEN GEÏMPLEMENTEERD VOOR DE VEILIGHEID EN BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 

Rekening houdend met de aard, reikwijdte, context en de doeleinden van de gegevensverwerking, evenals de grote verscheidenheid en ernst van de mogelijke risico’s die uw rechten en vrijheden kunnen beïnvloeden, past DEOLEO de juiste technische en organisatorische maatregelen toe om de gepaste veiligheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen, in overeenstemming met de privacycriteria die standaard in het design zijn ingebed, en door een systeem toe te passen om gezamenlijke risico’s te benaderen, dat door DEOLEO zal worden herzien en bijgewerkt indien en wanneer vereist.

Het gebruik van het Hyper-Text Transfer Protocol (HTTPS) op ons platform is een versterkte garantie voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens.

 

 1. GELDIGHEID & WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

 

Dit beleid is van kracht vanaf 19 april 2021.

DEOLEO behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen en aan te passen aan toekomstige ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, doctrines of jurisprudentie die daarop van toepassing zijn, of om technische, operationele, commerciële en zakelijke redenen. DEOLEO zal u vooraf informeren over eventuele wijzigingen, wanneer mogelijk en op redelijke wijze. In elk geval wordt aanbevolen dat u dit Privacybeleid in detail leest telkens als u het Platform bezoekt, aangezien elke wijziging daarin zal worden gepubliceerd.

DEOLEO kan u persoonlijk informeren over de voorgenomen wijzigingen in dit Beleid, voordat deze wijzigingen van kracht worden, op voorwaarde dat dit technisch en redelijkerwijs mogelijk is, met name wanneer u een geregistreerde gebruiker of een klant van DEOLEO bent.

 

 

 1. WENST U ONS TE CONTACTEREN?

 

Indien u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid die u aan ons wilt meedelen, aarzel dan niet om ons te contacteren via rgpd@deoleo.com